Vilkår & betingelser

1. Aftale

1.1 Aftale om køb af ydelser af MediaTing anses som gældende, når kunden skriftligt har accepteret aftalen og dets vilkår.

1.2 MediaTing yder ingen fortrydelsesret, da ydelserne er specialfremstillet og planlagt efter kundens behov og krav.

1.3 Priser, der er oplyst under korrespondance eller på hjemmesiden, er eksklusiv moms.

1.4 Betingelser kan kun fraviges i skriftlig aftale parterne imellem.

1.5 Betingelserne kan kun ændres af MediaTing og skal ske med 30 dages varsel.

2. Betaling og priser

2.1 Der faktureres med en en betalingsbetingelserne 8 dage netto.

2.2 MediaTing kan pålægge et rykkergebyrer på 100,- ved manglende betaling efter forfald.

2.3 MediaTing har ret til at tilbageholde eller ophøre produkt eller levering ved manglende betaling fra kunden.

2.4 Priser for MediaTings ydelser fremgår af aftalen

3. Ophør af aftale, varighed og MediaTings ret til vederlag

3.1 I aftalen vil der fremgå aftalens periode mellem Parterne.

3.2 Ved løbende aftaler med angivelse af varighed i antal måneder, eksempelvis 12 eller 24 måneder, eller en bestemt periode, er aftalen uopsigelig for både kunden og Mediating i aftale- perioden. 

Aftaleperioden løber fra det tidspunkt, der er angivet som opstartsdato i aftalen. Er der ikke angivet en opstartsdato, løber aftaleperioden fra datoen for kundens accept af MediaTings tilbud. Aftaler forlænges automatisk for en yderligere uopsigelig periode af samme varighed som den forudgående, hvis aftalen ikke er opsagt af en af parterne med minimum 2 måneders skriftligt varsel forud for ophøret af en periode.

Ved løbende aftaler uden angivelse af varighed, har kunden ret til at opsige samarbejdet med et opsigelsesvarsel på løbende måned + 30 dage. Opsigelse skal ske skriftligt. MediaTing er berettiget til at fakturere sit resterende honorar for opsigelsesperioden, når kundens opsigelse er modtaget.

4.Hæftelse og ansvar

4.1 MediaTing er erstatningsansvarlig overfor kunden efter de almindelige regler i dansk ret.

4.2 MediaTing er ikke ansvarlig for tab eller eventuelle tab på grund af uagtsomhed, ligesom Mediatings erstatningsansvar beløbsmæssigt ikke kan overstige 100% af den samlede aftalesum.

4.3 MediaTing er ikke ansvarlig for problemer forårsaget af tredjepart.

4.4 MediaTing tager ikke ansvar for andet end den service som MediaTing har leveret.

4.5 MediaTing er ikke ansvarlig overfor kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill.

4.6 MediaTing er ikke ansvarlig overfor kunden, hvis der er manglende opfyldelse af forpligtelser, som skyldes force majeure eller lignende.

5. Reference

5.1 MediaTing har ret til at anvende kundens logo og navn som reference på hjemmesiden med mindre andet fremgår af aftalen.

6. Garanti

6.1 Ved garantier om refusion på baggrund af resultater, refunderes beløbet i mandetimer svarende til timesatsen i den indgåede aftale.

7. Tavshedspligt

7.1 Parternes tavshedspligt fremgår af aftalen.

8. Tvister

8.1 Enhver tvist mellem parterne vedrørende disse betingelser, aftalen eller parternes samarbejde i øvrigt er underlagt dansk ret, og skal afgøres ved Viborgs byret som første instans.

9. Beskyttelser af personlige oplysninger

9.1 Ved udfyldelse af kontaktformularer hvori MediaTing modtager oplysninger såsom navn, e-mail eller telefon nummer, har MediaTing rettigheder til at kontakte via e-mail og telefon medmindre parten har angivet til MediaTing at de ikke ønsker at blive kontaktet.

9.2 MediaTing vil ikke sælge oplysninger til tredjepart som er indsendt i en kontaktformular mm.